Page 23 - Klemen Jan

Basic HTML Version

23
Uporabljena literatura
Boštjan Anko, Avguštin Lah:
Slovenski alpski
svet in alpska konvencija / Slovenian Alps
and lpine convenion
. Svet za varstvo
okolja Slovenije, Trajanus, Kranj, 2003.
Zbirka usklajeno in sonaravno 10.
Rajko Bratož: Začetki slovenske etnogeneze.
Dejstva, teze in hipoteze o prehodnem
obdobju med antiko in srednjim vekom
v prostoru med Jadranom in Donavo.
Goriški letnik: Zbornik goriškega muzeja
30–31/2003–2004. Goriški muzej, Nova
gorica, 265–299, 2005.
Rajko Bratož:
Rimska zgodovina, prvi del: Od
začetkov do nastopa cesarja Dioklecija-
na.
Študentska založba, Ljubljana, 2007.
Stanko Buser:
Osnovna geološka karta SFRJ
,
1 : 100.000. Tolmač listov. Tolmin in
Videm (Udine): L 33-64, L 33-63. Beo-
grad, Zvezni geološki zavod, 104–115,
146–148, 1986.
Jože Dobnik:
Vodnik po planinskih kočah po
Sloveniji.
Ljubljana, PZS, 2006.
Vanja Kastelic, Marko Vrabec, Dickson Cun-
nigham, Andrej Gosar: Neo-Alpine struc-
tural evolution and presen day tectonic
activity of the Eastern South Alps: The
case of the Ravne Fault, NW Slovenia.
Journal of Structural Geology
30/8, 963–
975, 2008.
Fedja Klavora:
Ampletium, Vliz, Plez, Flitsch,
Belc: Kdo dal podobo je Bovškemu: O
zgodovini, življenju, cesti in naseljih na
Bovškem.
Tolmin, samozaložba, 2003.
Martina Knavs, Miha Mlinar: Bronastodobna
lončenina iz Turjeve jame v dolini Nadi-
že.
Arheološki vestnik
56. 59–72, 2005.
Julius Kugy:
Vojne podobe iz Julijskih Alp
.
Ljubljana, Kres, 1995.
Tina Leskošek:
Posledice naselitve rib v
Dvojno jezero (Triglavski narodni park).
Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2007.
Tine Mihelič, Rudi Zaman:
Slovenske stene
.
Radovljica, Didakta, 2003.
Peter Mikša, Kornelija Ajlec:
Slovensko pla-
ninstvo. Slovene mountaineering
. Ljub-
ljana, PZS, 2011.
Janez Mlinar idr:
Med Julijci in Karavankami.
Zgodovinske in naravne podobe Gornje-
savske doline.
Jesenice, Gornjesavski
muzej, 2011.
Andreas Moritsch, Gudmund Tributsch:
Soški protokol
. Celovec, Ljubljana, Dunaj,
Mohorjeva založba, 1994.
Mija Ogrin:
Železna pot. Sledi človeka na
območju vzhodnih Julijskih Alp od brona-
ste dobe do zgodnjega srednjega veka.
Kranj, Gorenjski muzej, 2003.
Tina Peršolja:
Geografija Breginjskega kota
.
Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek
za geografijo, 2006.
Nicolas Pinter, Gyula Grenerzcy, John
Weber, Stein Seth, Damir Medak
: The
Adria microplate: PS geodesy, tectonics
and hazards.
Dordrecht, Springer, 160–
163, 2006.
Nada Praprotnik:
Alpski botanični vrt Julija-
na v Trenti
. Ljubljana, Prirodoslovni
muzej Slovenije, 1997.
Vlado Ravnik:
Alpsko cvetje Sl venije in izbor
nekaterih drugih gorskih rastlin
. Kranj,
Narava, 2010.
Milan Sagadin, Verena Vidrih Perko:
Gorenj-
ska v antiki, Kamniški zbornik XVII
. Ljub-
ljana, 207–224, 2004.
Primož Simoniti, Paolo Santonini:
Popotni
dnevniki: 1485–1487
. Celovec, Dunaj,
Ljubljana, Mohorjeva družba, 1991.