Page 4 - Klemen Jan

Basic HTML Version

4
JULIJSKE ALPE: UVOD
Ime pogorja
Rimljani so Julijske Alpe, vključno s so-
sednjimi Karnijskimi Alpami, na zemlje-
vidih iz leta ok. 50 n. št. imenovali Ape-
ninus Mons (Apeninske gore), približno
v istem času pa so jih prvič označili tudi
z današnjim imenom, ki se je najverjet-
neje dokončno uveljavilo v 3. stoletju.
Claustra Alpium Iulium (zapora Julij-
skih Alp) se je imenoval večji vojaški
obrambni sistem oziroma cona, sestav-
ljena iz dolinskih zapor, stolpov, utrdb
in zidov, ki so na jugovzhodu varovali
italijanski polotok pred vdori german-
skih plemen. Julijske Alpe so s svojo
gmoto vrhov pri tem predstavljale
naravno obrambno linijo. Alpes Iuliana
so omenjene tudi v obširnem kozmo-
grafskem delu Cosmographia anonim-
nega geografa iz leta okrog 700.
Obseg in značilnosti
Julijske Alpe zavzemajo severozahod
Slovenije in skrajni severovzhod Italije.
Skupaj s Karavankami in Kamniško-Sa-
vinjskimi Alpami zaključujejo jugovzho-
dni del velikega loka Alp oziroma Juž-
nih apneniških Alp. Na severu jih od Ka-
ravank in Karnijskih Alp ločita Zgornje-
savska in Kanalska dolina. Nato naredi
reka Bela, ki teče skozi Kanalsko dolino,
pri Tablji (Pontebba) ostro koleno proti
jugu in teče skozi Železno dolino, ki je
zahodna ločnica med Julijci in Karnij-
skimi Alpami, do izliva v Tilment (Tagli-
amento) ter naprej proti Padski nižini.
Na jugozahodu se vrhovi postopoma
spuščajo proti Furlanski nižini. Premo-
sorazmerno z nižanjem njihove povpre-
čne nadmorske višine se niža tudi viši-
na izhodišč, tako da imajo ti vrhovi še
vedno precej zavidljivo relativno višin-
sko razliko.
Na jugu in na jugovzhodu se Julijske
Alpe navidezno nadaljujejo z dinarskim
Cerkljanskim in Škofjeloškim hribov-
jem, vendar se je mednje zarezala preč-
na Baška grapa oziroma reki Idrijca in
Bača. Na vzhodu se prek planote Jelovi-
ce spuščajo v Blejski kot.
Od koder koli jih gledamo, so Julij-
ske Alpe videti kot mogočna, enotna
skalna kulisa. Vendar podroben pogled
razkrije, da so členjene v številne manj-
še skupine: v prvi vrsti jih geografi loči-