Page 8 - Klemen Jan

Basic HTML Version

8
JULIJSKE ALPE: UVOD
2800 mm, medtem ko se količina proti
severu postopoma znižuje in znaša
okrog 2000 mm na severnem obrobju.
Statistično gledano je torej v povprečju
polovica dni v letu deževnih.
Diametralno nasproten pojav pred-
stavljajo severovzhodni in severni zra-
čni tokovi čez greben Alp, ki pri nas
povzročajo spuščanje zraka, delno og-
revanje in s tem tudi stabilizacijo atmo-
sfere. To pomeni, da je ob njih vreme
stabilno, brez oblakov in padavin. Pred-
vsem poleti, ponavadi v drugi polovici
junija, julija in avgusta, so Julijci, tako
kot celotna Slovenija, pogosto pod vpli-
vom subtropskega azorskega anticiklo-
na, kar prinaša dolgotrajnejše obdobje
suhega in jasnega vremena, najprimer-
nejšega za gorništvo. Prav poletni me-
seci pa so tudi meseci z največjim števi-
lom neviht. To se s prihodom jeseni na-
glo zmanjšuje in pozimi doseže mini-
mum. Orografske padavine so najobil-
nejše spomladi in jeseni, pozimi pa
njihova količina najbolj niha.
Snežna odeja pokriva vrhove v pov-
prečju 150 dni na leto, najvišje vrhove
celo 200 dni. Zaradi nižjih temperatur
in izdatnejših padavin je plast snega
znatno debelejša od tiste v dolinah. Naj-
debelejša je ponavadi marca in pogosto
presega 4 m, v južnem delu Julijskih Alp
pa se približuje celo 8–10 m!
Ker je v Julijskih Alpah samo ena
meteorološka postaja, je opis podnebja
nepopoln. Pa vendar: dolgoletna pov-
prečna temperatura zraka na Kredarici,
kjer meritve opravljajo od leta 1955,
znaša okrog –0,6 °C in se je v zadnjih
dobrih 50 letih dvignila za 1,5 °C, kar se
opazi predvsem na Triglavskem ledeni-
ku. V povprečju so najvišje temperature
zraka julija in se povzpnejo tudi do 20
°C (najvišja izmerjena je bila 22. julija
leta 1983, in sicer 21,6 °C), avgusta in
septembra pa se postopoma znižujejo.
Pogosto je nulta izoterma nad 4000 m.
Najnižje letne temperature imata de-
cember in januar, ko se temperatura
spusti do –20 °C, redko tudi do –25 °C.
Na obrobju Julijskih Alp, v Ratečah,
so najvišje letne povprečne temperatu-
re prav tako izmerjene julija in znašajo
celo 30 °C in več, medtem ko v zimskem
času pridejo tudi do –25 °C.
www.arso.gov.si (slovenski del pogorja)
www.ilmeteo.it (italijanski del pogorja)